Buitis.lt

Skip to Main Content »

Search Site
Sveiki atvykę į Buitis.lt parduotuvę!

Category Navigation:

Privatumo politika

Buitis.lt svetainėje esančiose užsakymų bei registracijos formose lankytojų prašoma pateikti asmeninę informaciją (nurodyti vardą, savo telefono numerį, el. pašto adresą ir adresą). Šie duomenys bus naudojami siekiant susisiekti su lankytojais vykdant užsakymus. Mūsų įmonė įsipareigoja nenaudoti lankytojų pateiktų elektroninio pašto adresų reklaminiams laiškams siuntinėti.

Saugų apsipirkimą internetinėje parduotuvėje Buitis.lt užtikrina saugaus ryšio SSL (angl. Secure Socket Layer) sertifikatas, kurį suteikė COMODO CA Limited. Naudojant SSL sertifikatą, informacija, siunčiama tarp lankytojo naršyklės ir Buitis.lt serverio, yra šifruojama.

Internetinio puslapio, apsaugoto SSL sertifikatu, adreso įvedimo juostos dešinėje pateikiamas ženkliukas (vaizduojama spyna), patvirtinantis puslapio saugumą. Internetinėje parduotuvėje Buitis.lt, SSL sertifikatu apsaugoti tie puslapiai, kuriuose įvedami vartotojų duomenys - prisijungimo puslapis, prekių užsakymo puslapis ir pan. Sertifikato detales rasite jį paspaudę.

Asmens duomenų apsaugos taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

1. Šios Asmens duomenų apsaugos taisyklės reglamentuoja elektroninės parduotuvės (toliau – Buitis.lt) ir Buitis.lt kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
3. Buitis.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
3.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
3.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kai:
3.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis Elektroninės prekybos taisyklių;
3.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
3.3.3. Buitis.lt įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;
3.3.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Buitis.lt arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
3.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
3.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
3.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
3.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
3.8. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
4. Naudotis e – parduotuvės paslaugomis gali:
4.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
4.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
4.3. juridiniai asmenys;
4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

5. Buitis.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e - parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad:
5.1. apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
5.2. išrašyti finansinius dokumentus;
5.3. išpręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
5.4. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
6. Registracijos e-parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.
7. Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų asmens duomenis Buitis.lt įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
8. Buitis.lt gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

9. Buitis.lt pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:
9.1. tik šio dokumento 5.3. punkte minimiems tikslams įgyvendinti;
9.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

IV. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

10. Jūs turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

V. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

11. Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.
12. Buitis.lt, gavęs Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu info@buitis.lt arba paštu: S. Žukausko g. 49 LT 09131 Vilnius).

VI. Privatumo politikos keitimas

13. Buitis.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Duomenų apsaugos taisykles apie tai pranešdamas e- parduotuvėje, bei nurodytu el. paštu.
14. Duomenų apsaugos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinimi e-parduotuvės sistemoje.
15. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Duomenų apsaugos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu info@buitis.lt arba paštu: S. Žukausko g. 49 LT 09131 Vilnius) su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis e-parduotuvės paslaugomis.
16. Jei po Duomenų apsaugos taisyklių papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.  

Prekių krepšelis

Prekių krepšelis tuščias.

Prekių palyginimas

Nėra prekių palyginimui.